BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildirilerde iki satır boşluğu (alıntı, liste, referanslar, dipnotlar, şekil başlıkları ve tabloların her kısmı dâhil olmak üzere) kullanılmalıdır. Metnin uzunluğu en fazla 25 sayfa ile sınırlanmalı, referanslar, tablolar ve şekiller dâhil maksimum 8000 kelime olmalıdır.

Bildiri metinlerinin içeriği başlık sayfası, özet, ana metin, referanslar ve ekler şeklinde sıralanmalıdır.

Başlık sayfası’nda bildirinin başlığı ile yazarların isimleri ve bağlı oldukları kurumlar yazılmalıdır.

Özet kısmında kongre konuları kapsamında yer alan araştırmanın temel noktaları verilmeli, giriş, amaç ve beklenen/elde edilen sonuç(lar) belirtilmeli ve en az 300 kelime olmalıdır. Bunun yanında, bildirinin içeriğini tanımlayan en fazla 10 tane anahtar kelime eklenmelidir.

Ana Metin araştırma makalesi ise giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler kısımlarından oluşmalıdır. Derleme/gözden geçirme çalışmalarında alan ile ilgili literatür bilgilerinin bilimsel makale, yayın ve kitaplardan incelenerek yazılmasına özen gösterilmelidir.

Referanslar’a metin içinde alıntı yapılmalıdır. Referans verme biçimi Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.) uygun olmalıdır. Buna uygun örnek referanslar aşağıda belirtilmiştir.

Dergi makalesi:
Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 48, 574-576.

Kitap:
Cone, J.D., & Foster, S. L. (1993). Dissertations and theses from start to finish: Psychology and related fields. Washington, DC: American Psychological Association.

Kitap bölümü:
Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Çok yazarlı dergi ve kitaplar:
Yazar sayısı 6 ya da 6’dan az ise tüm yazarlar sıralanmalıdır. Yazar sayısı 6’dan fazla ise ilk 6 yazar yazılıp devamında “ve diğ.” İfadesi ile tamamlanmalıdır. 

Şekiller
Figürler, metinde değinilen sıra ile verilmeli, şekiller sırası ile her şeklin başlığında numaralandırılmalıdır.

Bilim Kurulu tarafından sözlü sunum için kabul edilen bildiriler Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi “Baskent University Journal of Young Researchers – JoyRe “de http://joyre.baskent.edu.tr  basılacaktır.